1. അസാധുത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. സാധുത്വമില്ലായ്മ, ചീത്തയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക