1. അസാധ്വി

    1. നാ.
    2. പാതിവ്രത്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീ. കുലട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക