1. അസാന്മാർഗിക

    1. വി.
    2. സാന്മാർഗികമലാത്ത, സദാചാരവിരുദ്ധമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക