1. അസാമയികത

    1. നാ.
    2. ഒരു കാവ്യദോഷം, കവിസമയത്തിൽ (സങ്കേതത്തിൽ) നിന്നു ഭ്രംശിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക