1. അസാമർഥ്യം

    1. നാ.
    2. മിടുക്കില്ലായ്മ, കഴിവില്ലായ്മ
    1. അലം.
    2. (ശബ്ദത്തിന്) വിവക്ഷിതാർഥം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക