1. അസിപുത്രി

    1. നാ.
    2. ചുരിക, കത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക