1. അസിയഷ്ടി

    1. നാ.
    2. നേർത്തു നീണ്ടിരിക്കുന്ന വാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക