1. അസിലത

    1. നാ.
    2. വാളിൻറെ അലക്
    3. നല്ല വാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക