1. അസിഹത്യം

    1. വി.
    2. വാളോ കത്തിയോകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക