1. അസുതൃപ്പ്

    1. നാ.
    2. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക