1. അസുന്ദര

    1. വി.
    2. ഭംഗിയില്ലാത്ത, വികൃതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക