1. അസുഭംഗ

    1. നാ.
    2. ജീവൻറെ തകർച്ച, പ്രാണനാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക