1. അസുഭരണം

    1. നാ.
    2. പ്രാണധാരണം, ജീവിച്ചുപോകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക