1. അസുഭൃത്ത്

    1. നാ.
    2. ജീവി
    3. മനുഷ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക