1. അസുരക്രിയ

    1. നാ.
    2. കുറ്റിയൂട്ടുപൂജ, പുരപണി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആശാരിമാർ ചെയ്യുന്ന പൂജ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക