1. അസുരക്ഷ1

    1. നാ.
    2. പ്രാണരക്ഷ
  2. അസുരക്ഷ2

    1. നാ.
    2. അരക്ഷിതമായ അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക