1. അസുരപ്പുല്ല്

    1. നാ.
    2. ചെവിപ്പാമ്പ്, തൊട്ടാലൊട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക