1. അസുരമഹാകാളി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ചുഴലി രോഗം, പതിനെട്ടുതരം അപസ്മാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക