1. അസുരരിപു

    1. നാ.
    2. അസുരന്മാരുടെ ശത്രു. വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക