1. അസുരസത്ത്വം

    1. നാ.
    2. ദുസ്സ്വഭാവമുള്ള ആന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക