1. അസുരാധിപൻ

    1. നാ.
    2. അസുരന്മാരുടെ രാജാവ്
    3. ബലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക