1. അസുലഭ

    1. വി.
    2. സുലഭമല്ലാത്ത, ദുർലഭമായ, ലഭിക്കാൻ വിഷമമുള്ള, അപൂർണമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക