1. അസുസമൻ

    1. നാ.
    2. പ്രാണനെപ്പോലെ പ്രിയമുള്ളവൻ, ഭർത്താവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക