1. അസൂത

  1. നാ.
  2. പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൾ
 2. അസുത

  1. വി.
  2. സന്താനമില്ലാത്ത
  3. ശുദ്ധമാക്കപ്പെടാത്ത, തെളിച്ചെടുക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക