1. അസൂയ

    1. നാ.
    2. പരോത്കർഷത്തിലുള്ള അസഹ്യത, പൊറായ്മ, കണ്ണുകടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക