1. അസൂയാലു

    1. നാ.
    2. അസൂയയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക