1. അസൂയു

    1. നാ.
    2. അസൂയാലു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക