1. അസൂര്യ

  1. വി.
  2. സൂര്യനില്ലാത്ത
 2. അസുര്യ

  1. വി.
  2. ദിവ്യമായ, ആത്മീയമായ
  3. അസുരസംബന്ധിയായ
  1. നാ.
  2. മഴവെള്ളം
  3. ആത്മീയത്വം, ദിവ്യത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക