1. അസൃക്പൻ

    1. നാ.
    2. രക്തം കുടിക്കുന്നവൻ, രാക്ഷസൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക