1. അസേ്തനൻ

    1. നാ.
    2. കള്ളനല്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക