1. അസേ്തയം

    1. നാ.
    2. മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കൽ. (ജൈനരുടെ പഞ്ചമഹാവ്രതങ്ങളിൽ ഒന്ന്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക