1. അസൈനിക

    1. വി.
    2. സൈന്യസംബന്ധമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക