1. അസ്കന്ദിത

    1. വി.
    2. പോകാത്ത, എതിർക്കപ്പെടാത്ത
    3. നിഷ്ഠയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക