1. അസ്തം1

  1. നാ.
  2. അസ്തമയം
  3. അസ്തമയപർവതം
  4. നാശം, പതനം
  5. തിരോധാനം
  1. പ്ര.
  2. അസ്തം ഗമിക്കുക = അസ്തമിക്കുക
 2. അസ്തം2

  1. നാ.
  2. വീട്
  3. ഏഴാം ഭാവം
 3. ആസ്തം

  1. നാ.
  2. തയ്യാർ, താത്പര്യം
 4. ആസേധം, -ധനം

  1. നാ.
  2. നിയമാനുസാരമുള്ള തടങ്കൽ, തടവ്
 5. ആശിതം

  1. നാ.
  2. തീറ്റി, ആഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക