1. അസ്തകം

  1. നാ.
  2. മോക്ഷം
  3. വീട്
 2. ആസ്തികം

  1. നാ.
  2. മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു പർവം, ആസ്തികമുനിയെ സംബന്ധിച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക