1. അസ്തധീ

    1. വി.
    2. ബുദ്ധികെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക