1. അസ്തപ്രജ്ഞ

    1. വി.
    2. പ്രജ്ഞനശിച്ച, ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക