1. അസ്തമയം

    1. നാ.
    2. അസ്തമിക്കൽ, ഗ്രഹം ചക്രവാളത്തിൽനിന്നു മറയൽ
    3. താഴ്ച, നാശം, അവസാനം, മറഞ്ഞുപോകൽ, വിട്ടുപോകൽ, തിരോഭവിക്കൽ
    4. (ജ്യോ.) ഏഴംരാശി
    5. കുജാദിഗ്രഹങ്ങൾക്കു സൂര്യനോടുള്ള സംഗമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക