1. അസ്തമിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഗ്രഹം ചക്രവാളത്തിൽനിന്നു മറയുക (പകലിൻറെ അവസാനത്തിൽ സൂര്യൻ എന്നപോലെ)
    3. നശിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക