1. അസ്തരാശി

  1. നാ. ജ്യോ.
  2. ഏഴാംഭാവം
 2. അസദൃശ

  1. വി.
  2. സദൃശമല്ലാത്ത, തുല്യമല്ലാത്ത
  3. ചേരാത്ത, യുക്തമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക