1. അസ്തവ്യസ്ത

    1. വി.
    2. ചിന്നിച്ചിതറിയ, കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക