1. അസ്തശിഖിരം

    1. നാ.
    2. അസ്തമയപർവതത്തിൻറെ കൊടുമുടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക