1. അസ്തസംഖ്യ

    1. വി.
    2. സംഖ്യയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക