1. അസ്തിക്ഷീര

    1. വി.
    2. പാലുള്ള (പശു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക