1. അസ്തികൻ

    1. നാ.
    2. ഈശ്വര വിശ്വാസമുള്ളവൻ
  2. ആസ്തികൻ

    1. നാ.
    2. ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക