1. അസ്തിത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. ഉണ്ടെന്നുള്ള അവസ്ഥ, സ്ഥിതി, നിലനിൽപ്പ്, സത്യാവസ്ഥ, ഉണ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക