1. അസ്തിവാരക്കല്ല്

    1. നാ.
    2. അടിത്തറയായി വയ്ക്കുന്ന കല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക