1. അസ്ത്രകാരൻ

    1. നാ.
    2. അസ്ത്രകാരൻ, അസ്ത്രകാരി, ആയുധം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക