1. അസ്ത്രക്ഷേപകൻ

    1. നാ.
    2. അസ്ത്രം അയക്കുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക