1. അസ്ത്രജീവി

    1. നാ.
    2. അസ്ത്രജീവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക